Bangla Font
Case Sensitive
Free download AgameeI Italic bangla font

About AgameeI Italic font

● CV Font System 6.0. Created By Ghulam Farooque Ahmed, Computer Village.
● AgameeI
● Italic
● CVFS6.0 AgameeI Italic v1.0
● AgameeI Italic
● 6.0.1.0
● AgameeIItalic
● File Size: 0.04 MB

download AgameeI Italic Bangla Font
: bgybv ˆjLv :
mvGgÅi Mvb MvB-
Avgvi PGÞ cyiyl-igYx ˆKvGbv ˆf`vGf` bvB!
weGk¼ hv-wKQz gnvb m‡wÓ¡ wPi-KjÅvYKi,
AGaÆK Zvi KwiqvGQ bvix, AGaÆK Zvi bi|
weGk¼ hv-wKQz ‰j cvc-Zvc ˆe`bv AkÉzevwi,
AGaÆK Zvi AvwbqvGQ bi, AGaÆK Zvi bvix|
ZvRgnGji cv^i ˆ`GLQ, ˆ`GLQ wK Zvi cÉvY,
A¯ñGi Zvi ˆgvgZvR bvix, evwnGiGZ kv-Rvnvb|
w`eGm w`qvGQ kwî× mvnm, wbkxGZ nGqGQ ea„,
cziyl ‰GmGQ giyZ‡lv jGq bvix ˆhvMvGqGQ gaz|
bi evGn nvj, bvix eGn Rj, ˆmB Rj-gvwU wgGk’
dmj nBqv dwjqv DwVj ˆmvbvjx avGbi kxGl|


Install Way 1
● Download the AgameeI Italic font file
● Now you'll see the available AgameeI Italic TrueType
● Right-click the AgameeI Italic font and click Install
● If you're prompted to allow the program to make changes to your computer, and if you trust the source of the font, click Yes.


Install Way 2
● In your computer, all fonts are stored in the C:\Windows\Fonts folder.
● You can also add AgameeI Italic font by simply drag and drop or copy/pest AgameeI Italic font files into this folder. Windows will automatically install this AgameeI Italic font.


Install Way 3
● Open the Control Panel in Windows 7 and Windows 10, 11 &... for the inslatall AgameeI Italic
● go to Control Panel > Fonts.
● In Windows 8.1, go to Control Panel > Appearance and Personalization > Fonts.
● Click on View inslatted font & pest or drag and drop AgameeI Italic
Also download...
VillageII Italic
Macromedia Fontographer 4.1 7/5/2006
BanglapediaII Italic
Macromedia Fontographer 4.1 17/08/2005
BanglapediaII BoldItalic
Macromedia Fontographer 4.1 17/08/2005

banglafont.net @ 2021