Bangla Font
Free download VillageII Bold bangla font

About VillageII Bold font

● CV Font System 6.0. Created By Ghulam Farooque Ahmed, Computer Village.
● VillageII
● Bold
● Macromedia Fontographer 4.1 VillageII Bold
● VillageII Bold
● Macromedia Fontographer 4.1 7/5/2006
● VillageIIBold


download VillageII Bold Bangla Font
: bgybv ˆjLv :
mvGgÅi Mvb MvB-
Avgvi PGÞ cyiyl-igYx ˆKvGbv ˆf`vGf` bvB!
weGk¼ hv-wKQz gnvb m‡wÓ¡ wPi-KjÅvYKi,
AGaÆK Zvi KwiqvGQ bvix, AGaÆK Zvi bi|
weGk¼ hv-wKQz ‰j cvc-Zvc ˆe`bv AkÉzevwi,
AGaÆK Zvi AvwbqvGQ bi, AGaÆK Zvi bvix|
ZvRgnGji cv^i ˆ`GLQ, ˆ`GLQ wK Zvi cÉvY,
A¯ñGi Zvi ˆgvgZvR bvix, evwnGiGZ kv-Rvnvb|
w`eGm w`qvGQ kwî× mvnm, wbkxGZ nGqGQ ea„,
cziyl ‰GmGQ giyZ‡lv jGq bvix ˆhvMvGqGQ gaz|
bi evGn nvj, bvix eGn Rj, ˆmB Rj-gvwU wgGk’
dmj nBqv dwjqv DwVj ˆmvbvjx avGbi kxGl|
Also download...
BanglapediaII
Macromedia Fontographer 4.1 17/08/2005
BanglapediaII Bold
Macromedia Fontographer 4.1 17/08/2005
BanglapediaII BoldItalic
Macromedia Fontographer 4.1 17/08/2005

banglafont.net @ 2021