Bangla Font
Free download Hind Siliguri Regular bangla font

About Hind Siliguri Regular font

● Copyright (c) 2015 Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com)
● Hind Siliguri
● Regular
● 1.001;ITFO;HindSiliguri-Regular
● Hind Siliguri Regular
● Version 1.001;PS 1.0;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406; ttfautohint (v1.5.33-1714) -l 8 -r 50 -G 200 -x 13 -D latn -f beng -w G -W -c -X ""
● HindSiliguri-Regular
● Hind is a trademark of the Indian Type Foundry.
● Indian Type Foundry
● Jyotish Sonowal
● https://github.com/itfoundry/hind-siliguri
● This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL
● http://scripts.sil.org/OFL


download Hind Siliguri Regular Bangla Font
: bgybv †jLv :
mv‡g¨i Mvb MvB-
Avgvi P‡¶ cziæl-igYx †Kv‡bv †f`v‡f` bvB!
we‡k¦ hv-wKQz gnvb m…wó wPi-Kj¨vYKi,
A‡a©K Zvi Kwiqv‡Q bvix, A‡a©K Zvi bi|
we‡k¦ hv-wKQz Gj cvc-Zvc †e`bv AkÖzevwi,
A‡a©K Zvi Avwbqv‡Q bi, A‡a©K Zvi bvix|
ZvRgn‡ji cv_i †`‡LQ, †`‡LQ wK Zvi cÖvY,
AšÍ‡i Zvi †gvgZvR bvix, evwn‡i‡Z kv-Rvnvb|
w`e‡m w`qv‡Q kw³ mvnm, wbkx‡Z n‡q‡Q ea‚
cziæl G‡m‡Q giæZ…lv j‡q bvix †hvMv‡q‡Q gaz|
bi ev‡n nvj, bvix e‡n Rj, †mB Rj-gvwU wg‡kÕ
dmj nBqv dwjqv DwVj †mvbvjx av‡bi kx‡l|
Also download...
Hind Siliguri SemiBold
Version 1.001;PS 1.0;hotconv 1.0.86;makeotf.lib2.5.63406; ttfautohint (v1.5.33-1714) -l 8 -r 50 -G 200 -x 13 -D latn -f beng -w G -W -c -X ""
Hind is a trademark of the Indian Type Foundry.
DiproAD Thick Thin
Version 1.000, November 29, 2015
DiproAD_Thick&Thin Trademark of ArtnDesign
ChaturangaMJ Bold
1.0 Thu Sep 18 11:31:15 1997

banglafont.net @ 2021