Bangla Font
Free download NorsundaMJ Italic bangla font

About NorsundaMJ Italic font

● Copyright Mustafa Jabbar, Ananda Computers, 188 Motijheel Circular Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone 7101354, 01711530452.
● NorsundaMJ
● Italic
● NorsundaMJ
● NorsundaMJ Italic
● 8.0
● NorsundaMJItalic
● Bijoy
● NorsundaMJ Italic


download NorsundaMJ Italic Bangla Font
: bgybv †jLv :
mv‡g¨i Mvb MvB-
Avgvi P‡¶ cziæl-igYx †Kv‡bv †f`v‡f` bvB!
we‡k¦ hv-wKQz gnvb m…wó wPi-Kj¨vYKi,
A‡a©K Zvi Kwiqv‡Q bvix, A‡a©K Zvi bi|
we‡k¦ hv-wKQz Gj cvc-Zvc †e`bv AkÖzevwi,
A‡a©K Zvi Avwbqv‡Q bi, A‡a©K Zvi bvix|
ZvRgn‡ji cv_i †`‡LQ, †`‡LQ wK Zvi cÖvY,
AšÍ‡i Zvi †gvgZvR bvix, evwn‡i‡Z kv-Rvnvb|
w`e‡m w`qv‡Q kw³ mvnm, wbkx‡Z n‡q‡Q ea‚
cziæl G‡m‡Q giæZ…lv j‡q bvix †hvMv‡q‡Q gaz|
bi ev‡n nvj, bvix e‡n Rj, †mB Rj-gvwU wg‡kÕ
dmj nBqv dwjqv DwVj †mvbvjx av‡bi kx‡l|
Also download...
BhairabMJ Bold
1.0 Fri Feb 04 09:06:31 1994
ChandrabatiSushreeMJ Italic
1.0 Thu Sep 25 08:46:23 1997
Ekushey Lekhani
Version 1.0
SomeshwarEMJ Bold
1.0 Wed Feb 08 01:27:46 1995
Ekushey Ananta
Version 1.0

banglafont.net @ 2021